میزبانی وب خارج از کشور

پلن پـایه میزبانی وب

دسترسی به WebMail و SMTP و POP3 و PhpMyAdmin

 • 100 مگـابایت میـزان فضـا
 • 1 گیگابایت پهنــای بانـد
 • 2 عدد تعـداد ایمیـل
 • دارای کنترل پنل مدیریت
 • 24 ســاعته پشتیبانی فنی
پلن استاندارد میزبانی وب

دسترسی به WebMail و SMTP و POP3 و PhpMyAdmin

 • 500 مگابایت میـزان فضـا
 • 5 گیگابایت پهنــای بانـد
 • 5 عدد تعـداد ایمیـل
 • دارای کنترل پنل مدیریت
 • 24 ســاعته پشتیبانی فنی
پلن برنـزی میزبانی وب

دسترسی به WebMail و SMTP و POP3 و PhpMyAdmin

 • 1000 مگـابایت میـزان فضـا
 • 10 گیگابایت پهنــای بانـد
 • 10 عدد تعـداد ایمیـل
 • دارای کنترل پنل مدیریت
 • 24 ســاعته پشتیبانی فنی
پلن نقره ای میزبانی وب

دسترسی به WebMail و SMTP و POP3 و PhpMyAdmin

 • 5000 مگابایت میـزان فضـا
 • 50 گیگابایت پهنــای بانـد
 • 50 عدد تعـداد ایمیـل
 • دارای کنترل پنل مدیریت
 • 24 ســاعته پشتیبانی فنی
پلن طلایی میزبانی وب

دسترسی به WebMail و SMTP و POP3 و PhpMyAdmin

 • 10000 مگابایت میـزان فضـا
 • نـامحـدود پهنــای بانـد
 • 100 عدد تعـداد ایمیـل
 • دارای کنترل پنل مدیریت
 • 24 ســاعته پشتیبانی فنی
پلن ویژه میزبانی وب

دسترسی به WebMail و SMTP و POP3 و PhpMyAdmin

 • 20000 مگابایت میـزان فضـا
 • نـامـحدود پهنــای بانـد
 • نـامـحدود تعـداد ایمیـل
 • دارای کنترل پنل مدیریت
 • 24 ســاعته پشتیبانی فنی