اپلیکیشن اندروید

نسخه استاندارد خبرگزاری ها و پایگاههای خبری
(نسخه استاندارد)

نسخه حرفه ای خبرگزاری ها و پایگاههای خبری
(با امکانات حرفه ای)

نسخه ویژه خبرگزاری ها و پایگاههای خبری
(با امکانات ویژه)